VÝSLEDKY

Výsledky architektonické soutěže ke stažení zde

 

02

 

  1. cena

Atelier CMJN

François Lepeytre

Gaël Brulé

spolupráce:

Hector Hernandez

Tento projekt přesvědčil porotu v rámci všech soutěžních kritérií: celkovým urbanistickým řešením, architektonickou kvalitou, jasným a chytrým fungováním a programem, stejně jako ekonomickým využitím prostoru a promyšlenou architektonickou koncepcí s ohledem na ekologické aspekty.

Areál budov je dobře napojen na logickou přístupovou cestu z centra obce skrze lineární park Višňovka, který v návrhu ústí do náměstí. Toto náměstí, plaza, je veřejným prostorem, otevřené a přístupné jádro nové výstavby, které slouží jak dobře naprogramovanému komunitnímu centru, tak jako vstupní předprostor inovativní škole.

Společenské prostory, jako jsou aula, jídelna nebo sportovní zařízení, jsou umístěny při severní a jižní straně nového náměstí, škola na jeho východní straně spolu s knihovnou; škola má dva vstupy, zvlášť pro první a druhý stupeň. Komunitní funkce spolu se vzdělávací zde mohou fungovat dobře v synergii i nezávisle.

Tento návrh školy vyniká svým přístupem ke vztahu interiéru a exteriéru: ihned po vstupu do školy má návštěvník vizuální kontakt s vnitřním dvorem, který může být využíván k výuce. Žáci druhého stupně jsou pak vedeni směrem ke sportovištím na východě, zatímco děti z prvního stupně mají intimnější, ale prostornou zahradu na jižní straně. Všechny venkovní prostory jsou zároveň propojeny.

Klastrová vnitřní organizace školního provozu umožňuje aplikovat různé vzdělávací postupy a zároveň poskytuje dobrou orientaci v prostoru.

Obecně měřítko návrhu, jeho citlivost k potřebám obce, stejně jako umístění možného budoucího bazénu může velice pozitivně ovlivnit společný i společenský život žáků i ostatních obyvatel Chýně.

 

Doporučení poroty:

Projekt je možné zvětšit, jelikož momentálně využívá méně prostoru než většina ostatních návrhů. Takto se dá snadno dosáhnout požadovaných: větších společných prostor v jednotlivých klastrech a větší jídelny a kuchyně. Společný prostor na prvním stupni by se měl zvětšit s ohledem na doplnění šaten a chybějících sociálních zařízení pro žáky.

Závislá i nezávislá část poroty rovněž podporuje otevření klastrů v druhém nadzemním podlaží na střechu tak, aby mohla být využívaná jako terasa.

Mělo by se vytvořit chráněné/kryté spojení mezi školou a jídelnou, stejně jako mezi školou a tělocvičnami (v druhém případě bez nežádoucích zásahů do prostor školní družiny).

Porota rovněž doporučuje přepracování fasád tělocvičen tak, aby byly lépe propojeny s exteriérem veřejného prostoru. Malá tělocvična by měla být v podobném duchu propojena se zahradou prvního stupně.

Porota velice podporuje společné pokračování se zadavatelem v práci na programu náměstí, včetně sportovních zařízení.

V dalším stupni navrhování je potřeba pečlivě přistoupit k práci s terénem, stejně jako důkladněji prověřit navržené parkování v synergii s celkovým dopravním řešením širšího území.

Žádné z těchto navržených a doporučených přepracování by nemělo ovlivnit celkovou kvalitu návrhu.

43

  1. cena

ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

Andrea Ambrovičová

Radoslav Kurucz

Jana Matlovičová

Juraj Mikulaj

 

Návrh s přehlednou urbanistickou koncepcí navazující na park Višňovka dobře využívá terénních rozdílů pro vnitřní provoz školy. Hlavní provozy jsou organizovány do pavilonů napojených na centrální foyer s aulou a školní jídelnou. Foyer jako společenské srdce školy je výraznou kvalitou návrhu a má předpoklady pro úspěšný komunitní život. Totéž platí pro knihovnu, která obohacuje vstupní prostor školy.

Jednotlivé pavilony definují poloveřejné venkovní prostory, které mají potenciál dobře propojit školu s exteriérem pro nejrůznější venkovní aktivity. Nejlépe vyřešený je společenský amfiteátr navazující na jídelnu a aulu. Venkovní atria na SZ a JV zůstávají pouze ve schématu bez přesvědčivého zpracování.

Samotné pavilony učeben jsou navrženy jako chodbový systém, který v případě druhého stupně skýtá málo využitelných společných ploch pro navazování kontaktů a trávení volného času o přestávkách. V některých případech jsou tyto chodby nepřesvědčivě ukončeny. Hlavní schodiště 2. stupně nepřesvědčivě navazuje na vstup do školy.

Orientace učeben na JV a JZ je mírně nepříznivá a bude vyžadovat venkovní stínění. Zóna vedení školy a učitelů je promísena s provozem druhého stupně a příliš izolována. Pozice přípravné třídy je umístěna až hluboko v dispozici. Venkovní únikové schodiště z jižního pavilonu doporučujeme integrovat do objemu školy, čímž se zlepší možnost využití přilehlé zahrady.

Prezentované architektonické řešení je schematické, na rozdíl od dobře strukturované provozní skladby a svým výrazem neodpovídá v textu deklarované koncepci dřevostavby.

Doprava v klidu, byť potřebná, obklopuje školu a poněkud ji izoluje od okolí. Chybí možnost efektivní dopravní obsluhy v ranních hodinách (např. K+R). Úzký pás zeleně, který navazuje na Višňovku při vstupním průčelí je příliš zdrobnělý vzhledem k pěším vazbám a významu prostoru.

23

  1. cena

Martin Neruda

spolupráce:

Jana Šťastná

Zuzana Boháčová

Silný a jednoduchý koncept je dobře a čitelně zpracovaný do kvalitního návrhu. Základ řešení spočívá v přirozeném prodloužení promenády vedoucí až do navrhovaného centra dění – náměstí vymezeného racionální, nízkou hmotou domu. Návrh dobře pracuje s terénem. Novotvar se vůči okolní zástavbě vymezuje jasným tvarem, hmota však nedominuje okolí, postupně, nenápadně ovládá přilehlé prostory. Návrh je stejnou měrou školou jako komunitním centrem, obě funkce se přirozeně prolínají.

Avšak tvrdé rozdělení na čistě venkovní nebo vnitřní plochy bez přechodových zón nevytváří uživatelsky příjemné prostředí. Problematická je schematičnost řešení rozlehlé plochy náměstí bez rozdělení na menší, spíše ovladatelné a využitelné části. Toto řešení dle názoru poroty nežádoucím způsobem vrhá veškerou odpovědnost za zvládnutí prostoru na samotné obyvatele obce. Kolizní je provozní vazba jižního křídla s učebnami prvního stupně přímo s veřejným náměstím – chybí přechodová zóna vytvářející intimní prostor pro výuku a možnost žáků volně užívat venkovní prostor. Porota doporučuje přehodnotit tvrdost navrhovaného prostoru; je toho názoru, že tyto nedostatky lze vyřešit i při zachování jasného konceptu.

Zásadní nedostatek je v umístění bazénu pod hřištěm. Nemožné je rozfázování výstavby bez kompromisů. Konečné umístění hřiště na střeše bazénu je diskutabilní, působí spíše uzavřeně, podvědomě vylučuje veřejnost. Toto řešení přináší možné omezení a komplikace a nesplňuje zcela zadání.

Rovněž chybí uspokojující dopravní řešení.

Architektura je střídmá se soudobým výrazem, v určitých momentech až příliš strohá. Respektuje místo, je přiměřená svým objemem. Skulpturální forma nepříznivě ovlivňuje finanční náročnost řešení, návrh má z oceněných nejméně příznivý poměr mezi podlahovou plochou a plochou fasády.

Provozní vazby jsou dobře řešené, i když kromě kolize v místě otevření jižního křídla (blok 1. stupně) do náměstí jsou kmenové třídy 1. stupně svou dispozicí a nepříznivým poměrem hloubka / šířka problematické. Chodbová dispozice prvního patra je příliš utilitární a postrádá kvality dispozice přízemí. Z hlediska akustiky a provozního řešení je diskutabilní pozice velké tělocvičny. Velká tělocvična je s ohledem na zadání malá. Přípravné třídy jsou hůře dostupné, uživatelsky pohodlnější by bylo jejich umístění na hranici s veřejným prostorem.

40

odměna

KOGAA

Tomáš Kozelský

Viktor Odstrčilík

Alexandra Georgescu

Victor Quiros

spolupráce:

Tomáš Vižálek

Jaroslav Vokál

Miroslava Šešulková

Ondřej Mráz

Leo Odstrčilík

Porota ocenila inovativní přístup autorů k prostorovému a funkčnímu uspořádání školní budovy. Návrh pracuje s prvkem „vnitřní školní krajiny“ jako volně plynoucím prostorem pro setkávání, hry a alternativní formy výuky. Zároveň je však věnována dostatečná pozornost i klasickým učebnám jako základní typologické jednotce školy. Jejich jednotné uspořádání podél severní fasády zajišťuje konstatní a rovnoměrnou hladinu denního osvětlení v průběhu celého dne. Porota si váží odvahy autorů prověřit soutěžním návrhem alternativní typologii školní budovy i za cenu extrémní prostorové a z ní přímo vyplývající finanční náročnosti takovéto budovy.

36

odměna

SLLA, s.r.o.

Michal Sulo

Miriam Lišková

spolupráce:

Lucia Kostrubová

Porotu oslovila strukturalita návrhu a jednoduchý koncept pracující s měřítkem a hledající vhodný výraz školy v obci. Zvolená forma pavilonové školy navíc umožňuje důslednou aplikaci klastrového systému uspořádání učeben, který porota považuje oproti klasickému chodbovému systému obecně za vhodnější pro moderní způsob výuky a rozvoj smyslu pro komunitu u žáků.

01

1

Sérgio Miguel Godinho

Návrh je příliš dominantní a necitlivý k místu. Urbanistické a provozní řešení je chaotické, vstup do objektu nejasný. Dominujícím prvkem parcely je velké parkoviště, které školu zbytečně odděluje od parku Višňovka. Ztvárnění fasády je příliš formální a na úkor komfortu tříd.

03

3

Art’Città Lda.

Augusto Vasconcelos

spolupráce:

Diogo Vasconcelos

Ema Mendes

Hugo Gomes

Isidro Vale

Pedro Filipe

Návrh zastavuje příliš mnoho plochy pozemku. Vnitřnímu dvoru s velkou skleněnou střechou chybí program, který by odpovídal jeho potenciálu. Škola se drží chodbového systému, který neodpovídá myšlence moderních výukových metod. Svou rigidní formou je budova poměrně necitlivá k pozemku. Nijak se nevztahuje k venkovním prostorům, spíše okolo sebe vytváří zbytková místa.

04

4

Martin Borák

Martin Švec

Urbanistická koncepce uzavřeného náměstí je příliš introvertní, což potvrzuje umístění sportovní haly a bazénu, které školu navíc izolují od parku Višňovka. Dopravní koncepce je nepřesvědčivá obzvláště ve vztahu k hlavnímu vstupu. Budova je svým měřítkem poměrně necitlivá vůči okolí.

05

5

Liminal Office for Architecture and Landscape

Erica Chladová

Robert van der Pol

Anna Chladová

František Chlad

Návrh působí velice schematickým dojmem. Jeho pozitivem je přirozené pokračování parku. Zajímavé urbanistické řešení je ovšem zkompromitované umístěním parkovacích ploch. Chodby jsou v tomto návrhu velice utilitární, bez přidané hodnoty. Tento koncept není vnímán jako vhodný model pro současné vzdělávací metody.

06

6

Pavlo Omelchenko

Marco Polloni

Viktor Zasypkin

spolupráce:

Ekaterina Evseenko

Ilya Gorbenko

Olga Marich

Alexander Radchenko

Návrh nahlíží na školu jako na součást vesnického prostředí. Tato myšlenka je však v rozporu s návrhem parkoviště před budovou. Prostory pod sedlovými střechami nejsou dobře promyšlené a jsou předimenzované. Orientace tříd na východ vyžaduje stínění během celého dopoledne a dětem tak neposkytuje dostatečný komfort. Zastřešení venkovní třídy je skleněné a nenabízí tak žádoucí stínění.

07

7

Albano Jorge Rodrigues Lopes

spolupráce:

Ana Teresa Franco Días Sítima

Tânia Patrícia Rodrigues dos Santos

Joana Lopes

Ricardo Ribeiro

CIVICRETE, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.

Výrazná kompozice šesti pavilonů zaujímá téměř celou parcelu a počítá s využitím střešních rovin pro veřejný pobyt. Výsledné prostory mezi pavilony jsou úzké a tmavé – bez náznaku využití. Uspořádání tříd kolem chodby je konvenční a neodpovídá soudobým metodám vzdělávání. Spojující chodba pavilonů je bez nápadu a bohužel nemá hlubší prostorovou kvalitu. Celkově je návrh předimenzovaný.

08

8

PSLA Architekten ZT KG

Lilli Pschill

Ali Seghatoleslami

spolupráce:

Aiste Ambrazeviciute

Christopher Ghouse

Porušení anonymity – návrh vyřazen

09

9

MUUR / Cloud Studio s.r.o

Marianna Markusková

Vladimír Netík

Radovan Volmut

spolupráce:

Martina Vajsová

Jakub Števanka

Přínosem návrhu je pokračovaní parku a jeho vyústění ve vstupní piazzettu školy. Centrální školní prostor rozrůstající se ve shluky učeben také funguje dobře. Nejasné a velice formální je pojetí střech i fasád. Venkovní prostor na východě pozemku je ponechán bez využití a bazénu chybí jasný přístup pro veřejnost.

10

10

CMC architects, a.s.

David R. Chisholm

Vít A. Máslo

spolupráce:

Martina Chisholm

Adriano Ferrer Escayola

Daniel Šimpach

Yuliya Poyznich

Návrh je organizován podél multifunkční vnitřní ulice se vstupem ze severozápadu; tělocvična je dominantním prvkem tohoto schématu. Rozdělení auly a výukových prostor do jednotlivých budov umožňuje dobrou orientaci. Nicméně třídy jsou rozvrženy velice konvenčně – podle středové chodby.

11

11

CNLL, Lda.

Carlos Nuno Lacerda Lopes

Zde je velice dobře umístěn vstup ve vztahu k veřejnému prostoru. Nicméně uspořádání okolo centrálního dvora vyústilo v mohutnou stavbu, která limitně zastavuje pozemek. Třídy jsou rozmístěny konvenčně podél chodby neposkytující žádnou prostorovou hodnotu ani vztah k exteriéru. Porota rovněž zpochybnila pojetí fasád, které vyústilo v budovu zdánlivě bez oken, s introvertním vnitřním prostředím. Venkovní kryté prostory na jihovýchodě blokují přirozené světlo přilehlým třídám.

12

12

Melissa Kinnear

Olivier Jauniaux

spolupráce:

Annika Francis

Půdorysná forma není koherentní s architektonickým výrazem budovy, porota je na pochybách ohledně nesouladné organizace vnitřních a vnějších prostorů. Nárožní vstup v tomto návrhu nepodporuje reprezentativní roli budovy. Zcela chybí vnější hřiště a sportovní plochy. Dopravní řešení nabízí slepě zakončené parkování, což vyvolá problémy s plynulostí provozu.

13

13

ARTERA Projekt s.r.o

Makiko Tsukada architects

Ladislav Opletal

Makiko Tsukada

Yasumasa Kinoshita

Miroslav Strnad

Zajímavý pokus o inovativní krajinářské řešení. Snaha o silný koncept vyústila v nepřesvědčivé zmatečné řešení – složitý koncept vyústil v chaotické vnitřní uspořádání. Kladně hodnotí porota přímý přístup dětí z každé třídy do venkovního prostoru a snahu o začlenění do přírody. Abstraktní koncept však převládá nad technickým řešením a logickými provozními vazbami, které škola vyžaduje.

14

14

Aguinaga y Associados Arquitectos SLP

Eugenio Aguinaga

spolupráce:

José María Jiménez

Manuel Rodríguez

Miguel Angel Barrera

Jerusalén Andueza

Manuel Lopéz Lara

Javier Valladares

Fernando Valladares

Rozvržení budovy do tvaru kříže mohlo přinést různorodost venkovním prostorům, nicméně tento potenciál zde nebyl dostatečně využit. Umístění vstupu skrz parkoviště nevytváří dobrou identitu školy, navíc parkoviště a zásobování oddělují velice necitlivě školu od parku Višňovka. Chodbový systém nevyhovuje současným vzdělávacím metodám. Orientace tříd s plně prosklenými fasádami bude přinášet nežádoucí tepelné zisky.

15

15

Weiss Architecture and Urbanism Limited

Dieter Janssen Architecture

DANK Architectes

Kevin Weiss

Steven Guigoz

Velkým pozitivem tohoto návrhu je krytý venkovní prostor, nicméně není zobrazeno, jak by mohl fungovat. Návrh je založen na centrální chodbě, která již není vnímaná coby přidaná hodnota pro současnou školu. Návrh je přísný ve výrazu, budova působí formálně, až monumentálně a je zcela mimo měřítko.

16

16

Andrew Stoane Architect

Porota oceňuje silný koncept, výtvarné až sochařské ztvárnění návrhu a přímý kontakt s venkovním prostorem prostřednictvím atrií. Závažným nedostatkem je absence oken do volného prostoru a kontakt vnitřního prostředí s okolím. Okna vedoucí pouze do atrií jsou nedostatečná z hlediska přímého osvětlení tříd a jejich soukromí. Výsledné schéma koridorové školy je příliš konvenční – na rozdíl od nekonvenčního konstruktivistického architektonického řešení.

17

17

Lukáš Hlatký

Miroslava Wagenaar

spolupráce:

Petr Hyránek

Návrh školy je založený na chodbovém systému s centrální chodbou navíc příliš úzkou a utilitární. Celkově je budova mimo měřítko a nechová se jako součást komunity. Chybí jasné a čitelné ztvárnění prostor kolem budovy a mezi jednotlivými pavilony.

18

18

FORA

João Fagulha

Raquel Oliveira

João Ruivo

spolupráce:

Joana Lagos

Tudor Vasiliu

Isabel Silvestre

Ignacio Lopez

Nesnadno čitelný návrh. Kladem je zde veřejný charakter vstupního podlaží, zajímavé řešení s vnitřní ulicí a přístup na střechu ze tříd ve vyšším podlaží. Návrh dostatečně nepracuje s morfologií parcely a horní podlaží je chodbovým uspořádáním provozně nevyhovující. Solitérní objekt, architektonicky nepřesvědčivý, měřítkem nepřiměřený. Vlastní provoz školní budovy je podřízen celkovému vzhledu.

19

19

Station-D Architects

L. Hoogewerf

R. Heykant

F. Smit

T.J.C van Beukering

 

Návrh je svým charakterem vhodný spíše do městského prostředí. Ke svému suburbánnímu okolí je disproporční, obzvláště vykonzolovanou částí, která dominuje pozemku. Toto gesto navíc brání jednotlivým třídám v kontaktu s krajinou. Středové celoprosklené atrium této velké konstrukce příliš nepřesvědčuje o své funkčnosti, zatímco třídy jsou konvenčně rozmístěny podél chodby.

20

20

Gabor Nemes

Agnes Hajas

Návrh je zajímavě vizuálně prezentován, ale je příliš schematický. Chybí interakce budovy s okolím. Celková forma se zdá být poměrně brutální a necitlivá k místu. Umístění a forma vstupu jsou vzhledem k typologii budovy a pozemku nelogické a přispívají k další izolaci od svého okolí.

21

21

Ján Kuva

Patrik Kuva

Ľuboš Žabenský

Tatiana Václavíková

Dorota Volfová

Urbanistická koncepce školy se dvorem navazuje na park Višňovka malým vstupním nádvořím, do kterého je rovněž situována kavárna a knihovna. Ztvárnění vstupu však neodpovídá významu a komunitnímu charakteru nové školy. Organizace tříd je založena na chodbovém uspořádání, které nepodporuje moderní metody vzdělávání a postrádá hlubší prostorovou kvalitu. Nejdůležitější téma projektu, kterým je nádvoří/zahrada, je řešeno pouze schematicky.

22

22

AND, spol. s.r.o., architektonický atelier

Vratislav Danda

Pavel Ullmann

Radovan Kupka

Návrh působí svou architektonickou formou velice těžce a zastavuje příliš mnoho plochy pozemku. Jednoznačně nevhodné dopravní řešení izoluje budovu od svého okolí. Vstupní prostor s centrální šatnou není pro současnou školu žádoucí. Vztah venkovních a vnitřních prostor není dostatečný. Pozitivní je zde snaha o nabourání rigidního chodbového systému.

24

24

Elan Neuman Fessler

Koncept návrhu je zajímavý, architektonický výraz je však nepřesvědčivý, evokuje univerzitní kampus. Porota oceňuje myšlenku nové ulice, ale zároveň toto rozdělení budovy a sportovišť vnímá jako problém. Je tím sice umožněn lepší přístup ke sportu místním obyvatelům, ale za cenu odříznutí těchto prostor od školy. Chodbový systém je slabým řešením a chybí propojení interiéru s exteriérem.

25

25

Gianluca Pelizzi

Návrh je efektně a líbivě prezentován, ovšem chybí mu přesvědčivý koncept. Nepracuje s terénem a prezentuje nevhodné dopravní řešení s drahým systémem podzemního parkování. Vnitřní chodbová organizace je rovněž negativem návrhu.

26

26

McGarry-Moon Architects Ltd.

Jessica McGarry

Steven Moon

Adam Currie

Chris Quinn

Letitia Magee

Návrh je založen na symetrické kompozici, která nereaguje na topografii pozemku a vytváří formální frontální fasádu bez reprezentativního veřejného prostoru; fasáda je orientovaná na parkoviště a rodinné domy. Porota nicméně oceňuje experiment s běžným školním půdorysem; projekt narušuje hranice mezi třídami, společnými prostory a exteriérem. Třídy jsou ovšem přesvětlené a jejich uspořádání je v kontrastu s jejich navržením pro konvenční frontální výuku.

27

27

Carlo Berarducci

Paolo Venturella

Milan Hakl

spolupráce:

Daniele Biondi

Cosimo Scotucci

Rossella Lanari

Návrh má zajímavý vstupní prostor a vhodně reaguje na morfologii terénu. Exteriér ovšem nevyužívá příliš dobře nebo jeho využití nedostatečně znázorňuje, například umístění venkovních tříd pod konzolou kruhu. Kombinace objemů umožňuje vytvoření teras pro třídy ve vyšším patře. Architektura se měřítkem a výrazem nehodí pro obec; slabinou návrhu je chodbový systém horního podlaží a uzavřenost fasád ve vstupním podlaží.

28

28

Yacoubian architects ltd

Roupen Yacoubian

Lorenzo Garofoli

Návrh se poměrně liší od většiny ostatních. Z hlediska obestavěného prostoru se jeví jako jeden z minimalistických. Dalším pozitivem by bylo propojení tříd s venkovním prostorem dvora, ale návrh toto řešení neumožňuje, poněvadž je úroveň tříd nad úrovní terénu. Chodby se jeví jako úzké, chybí venkovní sportovní hřiště, komunitní prostory a řešení dopravní situace.

29

29

Alex Cochrane Architects

Konstantinos Evangelou

Amalia Skoufoglou

Alex Cochrane

Lauren Dutton

Ciara McCurtin

Velice racionální návrh; vstup z jižní strany může dobře reagovat na budoucí rozvoj této části v příštích letech. Porota oceňuje snahu o velkorysé řešení sportovní haly, ovšem postrádá přímý vztah mezi třídami a exteriérem. Záporem je také podzemní parkování a chodbové schéma bez hlubší společenské a prostorové hodnoty.

30

30

Ondřej Tuček

Viktor Tuček

Kultivovaný a kompaktní návrh s dobře vyřešenou dopravní obsluhou nabízí jasné a přehledné rozdělení jednotlivých funkcí a ploch, které je však až příliš tvrdé a strohé. Chybí přorozené oddělení veřejných a čistě školních venkovních prostor. Uzavřená, kompaktní hmota budovy nekomunikuje s okolím a nenabízí uživatelsky rozmanité a příjemné prostředí pro konání různorodých akcí. Propojení prvního a druhého stupně společnou vertikální dvoranou je provozně diskutabilní, učebny jsou nevhodně orientované ke světovým stranám.

31

31

Esther Rovira Raurell

spolupráce:

Albert Bonaventura Sans

Jorge Martín

Gemma Rovira

Začlenění Višňovky do školní krajiny a extenze střechy je zajímavým krajinářským řešením. V návrhu není zakresleno žádné venkovní sportoviště, i když je zřejmé, že by se snadno vešlo do západní části pozemku. Porota oceňuje koncept s balkony, ovšem budova se zdá být mimo měřítko. Umístění vstupu hluboko v dispozici není logické a fázování výstavby je otázkou, jelikož bazén je integrální částí kompozice a bez něj budova nebude kompletní.

32

32

Jozef Pavelčák

Norbert Sládečka

Juraj Ščerba

Návrh počítá s přímým vstupem od severozápadu z parku Višňovka. Koncept postavený na velké kruhové budově se dvorem se sám oslabuje svou uzavřeností. Jediným venkovním prostorem pro oba stupně je tak vnitřní atrium v přízemí. Nikde se neobjevuje myšlenka kontaktu horního patra s exteriérem. Základní forma kruhu hlavní budovy spolu s kvádry sportovních staveb nemají s pozemkem žádný vztah, naopak spíše vytváří zbytkové prostory.

33

33

Petr Malý

Vladimír Paloušek

spolupráce:

Miroslav Malý

Zdeněk Chmel

Lukáš Doubrava

Romana Wantuloková

Jeden z více inspirativních způsobů organizace prostoru. Pozitivní je snaha vytvořit jakousi hlavní ulici jako jádro celé školy, pak je ale škoda, že není zpracovaná více reprezentativně a vede vlastně k záchodům. Ani vedlejší chodby nejsou propracované, končí stěnou. Navržené podzemní parkování není pro tento případ vhodné, povrchové dopravní řešení chybí zcela.

34

34

Atelier Smitka s.r.o

Drozdov & partners

Návrh umisťuje školu za velké parkoviště, které ji tak blokuje od Višňovky. Porota shledává tuto blokovou budovu jako příliš objemnou a nepřiměřenou svému okolí. Ačkoli volný půdorys centrální části by mohl mít potenciál, zabírá příliš mnoho místa, kterému nedává mnoho programu, a třídy jsou pojaty jako standardizované boxy. Chybí zde také reakce na topografii pozemku.

35

35

ZONA architekti, s.r.o.

Martin Belica

Petra Belicová

Josef Pfeifer

Porota oceňuje zajímavé klastrové řešení tříd prvního stupně, které ovšem kontrastuje s tradičním chodbovým uspořádáním druhého stupně. Prostor chodeb není dobře organizován, dal by se ještě využít. Velice formální, urbanisticky slabé řešení s nedostatečně akcentovaným vstupem. Jeho kladem je promyšlené propojení tříd s venkovními prostory. Celkově je návrh předimenzován a vytváří nechtěnou bariéru v území.

37

37

Richard Sukač

Robert Gallo

Ivan Wahla

spolupráce:

Václav Kočí

Potenciálně zajímavou myšlenkou návrhu je dvojí vstup do školy. Nicméně problematická je velikost vnitřního dvoru vzhledem k orientaci učeben – byl by hlučný a příliš zastíněný. Zvolený chodbový systém není vhodný pro moderní výuku. Venkovní předprostor je spíše reprezentativním městským parterem než shromažďovacím a komunitním místem.

38

38

Arnošt Navrátil

Štěpán Netrefa

spolupráce:

Jan Pospíšil (neoVISUAL)

V návrhu je nadužívaná chodbová organizace, chybí mu přehlednost. Porota ocenila snahu o vytvoření horizontální struktury, která je poměrně úspěšná obzvláště v místě tělocvičen. Nicméně téměř celá plocha pozemku je tak zastavěna, s výjimkou těsného atria s nejasným využitím a venkovního sportoviště. Architektura je bohužel rozředěná použitím mnoha různých výrazových prostředků

39

39

Schaufler – Roskovec, s.r.o.

Jakub Roskovec

Radovan Schaufler

Jan Ratiborský

Návrh připomíná továrnu nebo logistické centrum. Technická koncepce – přirozené provětrávání a osvětlení – je v návrhu vyřešena dobře. Samotné prostředí kolem učeben je však málo inspirativní. Návrh má problematickou dopravní koncepci s drahým podzemním parkingem. Nedostatečně je řešena vazba interiéru tříd s exteriérem.

41

41

Svatopluk Sládeček

Jaroslav Matoušek

Tereza Novotná

Problémem je velký objem, který postrádá hlubší vazbu na okolí, příliš mnoho prostoru navíc zabírá parkování. Introvertní typologie navozuje klaustrofobní pocit, zejména v závěrech křídel s učebnami. Architektonický výraz školy je přísný a neodpovídá žádané funkci školy – komunitního centra obce.

42

42

Atelier SAEM, s.r.o.

Michal Procházka

Monika Kaifošová

Radek Sláma

Štěpánka Vyčítalová

Alexandra Zedníková

Architektonicky vyraz je nepřiměřený, areál spíše připomíná rezidenční soubor než základní školu. Provoz je navržen poměrně komplikovaně, obzvláště s ohledem na nejmenší nebo hendikepované děti. Umístění veřejných prostor v suterénu je navíc nákladnou volbou. Chybí přesvědčivé a efektivní dopravní řešení.

44

44

Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Kamil Mrva

Jakub Popela

Martin Rosa

Návrh pracuje s formou, která by mohla poskytnout zajímavý prostor vnitřního dvora. Nicméně zde se autor rozhodl tento prostor vyplnit dalším objemem, aniž by třídám ve vyšším patře umožnil přímý vstup na jeho střechu. Koncept kruhu dále oslabují přidané objemy tělocvičen a provozní řešení se středovou chodbou je téměř nepřijatelné. Návrh je bez čitelného vztahu k terénu.

45

45

Boyarsky Murphy Architects

Nicholas Boyarsky

spolupráce:

Vincent Appel

Andrew Weigand

Tanawat Vichaiwatanapanich

V návrhu se objevují slibné momenty. Porota oceňuje silný architektonický výraz, který je nicméně nepřiměřený obci. Bezdůvodné užití sedlové střechy zbytečně zvětšuje a zvyšuje hmotu domu. Kladem je snaha o dobré vyřešení vnitřního prostoru, dobře uživatelsky přístupného žákům i veřejnosti. Urbanisticky je návrh vyřešen spíše nešťastně – příliš definuje ulici.

46

46

Jakub Řídký

Jan Drácký

Návrh má architektonicky silný výraz – strohý, nostalgický, možná až zastaralý – s přísnou, svázanou dispozicí. Ztvárnění vstupu ovšem naprosto neodpovídá výrazu budovy, u takovéto budovy se očekává silný vstupní moment. Chodbový koncept vnitřní organizace je nepřijatelný, ačkoliv porota ocenila drobné zajímavé momenty jako například sezení na okenních parapetech. Návrh postrádá dobré vazby vnitřních prostor k exteriéru.

47

47

Petr Sova

Formální, efektně zpracované řešení bez hloubky konceptu. Návrh nepracuje dostatečně s terénem a nabízí neinovativní provozní a dispoziční řešení. Velkorysý dlážděný předprostor školy není vzhledem k místu příliš civilní, navíc je na úkor detailnějšího řešení venkovních prostor. Použití svislých lamel na fasádě není dobrým řešením, omezuje výhled a neřeší zastínění.

48

48

Daniel Kubiš

Katarína Bergerová

Patrícia Botková

Martin Hudec

Marián Stanislav

Urbanisticky zdařilý návrh znehodnocuje umístění bazénu v druhé fázi. Porota oceňuje kvalitu vstupního prostoru propojeného s vnitřním dvorem a jasnou organizaci vnitřních funkcí. Naopak postrádá podrobnější řešení celého školního pozemku, dopravní řešení je nedostatečné. Architektonické řešení fasád je nepřesvědčivé, použití sedlových a valbových střech neodůvodněné.

49

49

BITTNER architects s.r.o.

Klára Bittnerová

Oldřich Bittner

Lukáš Pavlů

Porota v návrhu oceňuje myšlenku sjednocení uličního systému, toto řešení může v lokalitě fungovat jako zkratka. Na druhou stranu tímto uspořádáním návrh připomíná kampus nebo nákupní centrum. Striktní rozdělení stupňů v organizaci školy je nežádoucí. Třídy jsou zde příliš hluboké a neměly by dostatečné přirozené osvětlení. Chybí dopravní řešení.

50

50

Dům a Město, společnost architektů

Martin Feistner

Radana Feistnerová

Jiří Hůrka

spolupráce:

Kryštof Pikard

Ačkoliv návrh splňuje program, řešením je velká hmota mimo měřítko obce a neinspirativní prostředí připomínající spíše předrevoluční architekturu. Koncept se dvěma pergolami přetínajícími vnitřní ulici/dvůr je nevhodný pro provoz základní školy a zejména pro první stupeň, přináší pouze komplikace.

51

51

Vítězslava Rothbauerová

Petr Brzobohatý

Návrh je mimo měřítko obce, postrádá komunitní aspekt a nepřináší žádná pozitiva. Architektonicky je nekoherentní.

52

52

OKULET, spol. s.r.o.

Petr Benedikt

Jakub Sedmík

Návrh v sobě obsahuje mnoho agresivních momentů jak v půdoryse, tak ve výrazu. Svým charakterem připomíná maloměstskou korporátní architekturu.

53

53

Šrámková architekti s.r.o.

Lukáš Ehl

Tomáš Koumar

Jan Lankaš

Milan Velitš

spolupráce:

Jiří Petlach

Organizovaný návrh, přísný, se zajímavým vstupem. Koncept má jednu dobrou fasádu. Porota oceňuje jasnou myšlenku rozvržení vnitřního prostoru podél severní a jižní fasády a zajímavé, ačkoli nákladné, krajinářské řešení umístění tělocvičen a bazénu. Samotná budova však působí jako kancelářský nebo vysokoškolský kampus.

54

54

Nikolaos Rigas

spolupráce:

Konstantinos Kakogiannis

Aris Koutsouflakis

Lenka Marečková

Jarin Krouz

Jitka Šídlová

Návrh působí dojmeme kampusu. Ve výrazné nerovnováze jsou zde zpevněné a zelené plochy. I když tento aspekt by byl opravitelný v dalších fázích navrhování, ve výsledku působí návrh mohutně a svým architektonickým výrazem neodpovídá charakteru obce. Třídy jsou příliš hluboké pro dostatečné přirozené osvětlení a proporce jejich délky a šířky je pro výuku nepohodlná.

55

55

COLL COLL

Gattermayer

Hanzlík

Pavlů

Vondrová

V návrhu je dobře propojená Višňovka se vstupním prostranstvím. Nicméně toto prostranství pracuje zejména s bazénem, který nebude tak brzy postaven. Vnější výraz budovy je hravý, ale nevykazuje promyšlenou logiku. Porota oceňuje snahu zjemnit měřítko budovy ve vztahu k okolní zástavbě, ale kritizuje umístění a přehlížení možné kvality venkovních prostor. Východnímu křídlu chybí prostorová velkorysost, kterou navozuje ztvárnění vstupu.

56

56

David Mareš

Marie Gelová

Filip Hermann

Petr Gilar

Zuzana Púcha

Tomáš Gelien

spolupráce:

Tomáš Zdvihal

Kladem je kompaktnost návrhu. Porota oceňuje kultivovaný architektonický výraz hlavní budovy a hravost objektu přípravných tříd. Tato kultivovanost však není konzistentní ve všech částech budovy. Před realizací bazénu působí návrh hmotově nevyváženě a předpokládaný nejvíce exponovaný směr pro vstup do areálu je ovládán nepřístupnou hmotou tělocvičny. Nedostatkem provozního řešení je jeden malý společný vstup pro všechny.

57

57

Jan Adámek

Kristýna Pavelková

Zdenka Steinerová

Pavla Sukaná

V návrhu je dobře využito parkování kiss+ride. Menší shluky tříd jsou vnitřním uspořádáním, které porota oceňuje. Nicméně návrh je pro obec mimo měřítko a svým symetrickým výrazem se jeví jako příliš formální.

58

58

MS Plan s.r.o.

Michal Šourek

Pavel Hřebecký

Tomáš Filgas

Katerini Duničková

Jiří Kugl

Návrh má vhodné měřítko založené na dvou dvorech. Je zde patrná dobrá souslednost veřejného a soukromého, jídelna zde slouží jako pojítko školy s komunitou. Třídy jsou organizované podél chodby, což prostoru ovšem nepřidává žádnou společenskou hodnotu. Dopravní řešení zahrnuje podzemní parkování, které se v tomto případě nedá obhájit.

59

59

Michal Kuzemenský

David Pavlišta

Ondřej Synek

Jan Vlach

Jiří Žid

spolupráce:

Tomáš Feistner

Anna Svobodová

Kateřina Gloserová

Klára Pohlová

Porota ocenila velmi kultivovaný návrh. Sebevědomá, působivá architektura. Koncept urbanistického řešení, jehož podstatou je dominantní solitérní budova umístěná uprostřed pozemku, svým uspořádáním nevytváří uživatelsky příjemná prostředí pro celoroční využívání komunitou obce. Dopravní řešení je nedostačující, případně však v dalších fázích navrhování snadno řešitelné. Architektonicky poměrně tvrdá hmota domu se vymyká svým měřítkem a charakterem obci. Organizace prostor je přehledná, provozní vazby jsou dobře řešené. Organizace tříd založená na chodbovém uspořádání s vertikální dvoranou nenabízí zajímavější prostorovou rozmanitost, nepodporuje moderní či alternativní metody vzdělávání a jen málo propojuje venkovní a vnitřní prostory. Diskutabilní může být umístění tělocvičny v horních podlažích nad společenskými prostory.

60

60

Daniela Šestinová

Tomáš Ružiak

Miroslav Šestina

Návrh nedostatečně zobrazuje možné využití prostorů mezi jednotlivými křídly budovy, které by mohly mít potenciál. Celkově ovšem návrh nereaguje na terén a zastavuje příliš mnoho plochy pozemku. Vnitřní uspořádání provozu nelogické, rigidní a architektonický výraz je nekultivovaný až chybějící.

61

61

Jiří Zuman

Filip Zuman

Lukáš Taller

Autoři návrhu zajímavým způsobem rozšiřují existující park. Umístění vstupu z jižní strany může v budoucnu dobře reagovat na stavební rozvoj této lokality, nicméně identita vstupu není příliš silná. Hlavní hmota příliš dominuje okolí, hierarchie hmot by si zasloužila větší promyšlenost. Vnitřní provoz školy je založen na chodbovém systému, který neumožňuje dostatečnou flexibilitu pro moderní modely výuky.

62

62.

Deltaplan spol s.r.o.

Magda Říhová

Jitka Kubínová

spolupráce:

Vít Štěpán

Ondřej Hubert

Porušení anonymity – návrh vyřazen

63

63.

Claudio Conenna

Kyriakos Romanidis

Zacharias Kechagioglou

Panaghiota Mouratidou

spolupráce:

Kyriaki Tsoukala

Themistoklis Chatzigiannopoulos

Alexndros Theologos

Dodaní po termínu – návrh vyřazen

64

64.

Sandra Gomez Alba

Luis Romero Martinez

Dodaní po termínu – návrh vyřazen